Báo GTVT: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông - vietnamhitech.com
Ads Here

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Báo GTVT: Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông

Trong bài báo, tác giả đề xuất nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Công nghệ , được chúng tôi tổng hợp từ báo GTVT, nguồn bài: http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-che-tao-thu-nghiem-sa-ban-mo-hinh-vat-ly-thuy-luc-dong-song-d74321.html

TS. NGUYỄN HOÀNG

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

TÓM TẮT: Trong bài báo, tác giả đề xuất nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm sa bàn mô hình vật lý thủy lực dòng sông. Đồng thời, tác giả cũng tiến hành vận hành thử để đánh giá độ chính xác khi tính toán các yếu tố thủy lực, thủy văn của mô hình sông cụ thể, qua đó khẳng định năng lực chế tạo sản phẩm khoa học trong nước.

TỪ KHÓA: Sa bàn, vật lý, thủy lực, dòng sông, lưu lượng, mực nước.

Abstract: In this paper, the author proposes to researching and designing Little river stream table. At the same time, the author also conducted trial operation to assess the accuracy when calculating the hydraulic and hydrological factors of the river model. Therefore confirmed the capacity of manufacturing scientific products in the country.

Keywords: Table, physics, hydraulics, river, flow, water level.

Tìm kiếm:✨

  • TIME, STREAM, AND, THIS, Đại học Hàng hải Việt Nam, Dòng sông, Vật lý, Tóm tắt, Chế tạo, Mực nước, Mô đen, Thử nghiệm, Tác giả, Mô hình, Đề xuất, Tính toán, Vận hành, Nghiên cứu, Khoa học, Đại học

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét